Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

Đời là chữ Ệ


Thối từ trên xuống dưới 
Đớp từ dưới lên trên 
Mục từ ngoài vào trong 
Nát từ trong ra ngoài...


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: