Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

KINH SỬTrong cuộc chiến Ngô, Việt thời Chiến quốc, hàng ngũ quan lại của nước Ngô cũng chia 2 phe, phe trung với nước, kiên quyết chống Việt tiêu biểu là Ngũ Viên. Phe tham nhũng, gian xảo, ăn lễ của nước Việt, không màng đến việc mất còn của đất nước tiêu biểu là Bá Hi.
Kết quả Ngũ Viên bị Bá Hi dèm pha đến nỗi chết không toàn thây. Nước Ngô bị nước Việt diệt, đặt làm quận huyện. 
Bá Hi cậy mình có công, nhơn nhơn vào ra mắt vua Việt là Câu Tiễn, ai ngờ Câu Tiễn trở mặt, tỏ ra hết sức ghê tởm và khinh bỉ. Sai người đuổi theo đập chết Bá Hi, giết cả nhà, tịch thu hết gia sản, biệt phủ... cùng hàng vạn lạng bạc. Lại còn nói đểu: "ấy là ta trả thù cho Ngũ Viên đó".
Thiết tưởng những kẻ vì mình mà đi đêm với Tàu hôm nay nên lấy cái gương Bá Hi ấy mà tự răn mình.
Người Tàu xưa nay vốn có truyền thống bắt chước lịch sử, coi sử như một thứ "kinh" để vận dụng và làm theo, "sử" luôn được xếp liền sau "kinh", gọi là "kinh sử".

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: