Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

Buồn.


3 phút
Buồn.
nhìn đá lở xuống sông
đá to, đá nhỏ
đá không nhớ màu
Bến bờ xưa 
nhớ gềnh lau..
thương người đánh dậm, buông câu không về
Câu thơ sang,
bỗng nên vè
thế nhân muôn nỗi, ai nghe chuyện mình?
thì thôi đá lở vào thinh!
bao giờ nước cạn
Bạn tình lại sang
Buồn nhìn đá lở mà thương!
Thời buồn,
sông cũng đục trong khó tường!

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: