Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

MẠNG XÃ HỘI"Mạng xã hội đang tha hoá hành vi sống của chúng ta", câu nói đầy hoảng hốt, hồ đồ của Nguyễn Thanh Lâm, 1 ông quan cục. Câu nói đó phản ánh sự khiếp sợ sự thật của cả giới quan trường ngày nay.
Than ôi, nếu sợ sự thật, thì hãy biết sợ chính cái "nhân duyên" sinh ra những cái ghế mà họ hiện đang ngồi, đó mới là "gốc" của sự thật. Còn mạng xã hội chẳng qua chỉ là phần "ngọn" của sự thật mà thôi.
Vậy mạng xã hội từ đâu mà sinh?
Nếu hiểu do những thằng Max, thằng Jack... sáng chế ra thì xoàng quá. Những người ấy chẳng qua chỉ là những "nhân duyên" cuối cùng, khiến mạng xã hội ra đời mà thôi.
Mạng xã hội sở dĩ xuất hiện, bởi đã đến lúc, mọi người trên thế gian này đều có quyền được chia sẻ tất cả, từ giả dối đến sự thật, từ hình ảnh đến suy nghĩ, từ cái xấu đến cái tốt...
Đó là "nhân duyên" lớn nhất, quyết định sự ra đời của mạng xã hội. Không có thằng Max, thằng Jack, tất sẽ có người khác.
Chính bởi cái "nhân duyên" vĩ đại này, mà bọn sợ hãi sự thật, tìm mọi cách che đậy, bóp nghẹt tự do tư tưởng dẫu hoảng hốt thế nào đi nữa, cũng không thể ngăn chặn được.
Người Công giáo sẽ nói: "đó là ý Chúa". Nhà triết học sẽ nói: "đó là quy luật". Người tu Phật sẽ nói: "đó là tính Không"...
Dẫu là kẻ có quyền, có tiền, có công an, quân đội, nhà tù... cũng không thể phản lại ý Chúa, cũng không thể chống lại quy luật, cũng không thể xóa bỏ cái Không...

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: