Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Triều phục thời Nguyễn

Sách Đại lễ phục Việt Nam thời Nguyễn 1802 - 1945 (NXB Hồng Đức, quý 4/2013) của nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn đã “bật mí” thêm những bí ẩn về triều phục thời Nguyễn, nên rất đáng tham khảo.
Bìa sách Đại lễ phục Việt Nam thời Nguyễn 1802 - 1945
Hoàng đế Đại Nam với đại triều phục
Hoàng đế Đại Nam với lễ phục tế Nam Giao
Từ trái sang: Phẩm phục tam phi; hoàng hậu; thứ phi
Từ trái sang: Triều phục phò mã; triều phục hoàng tử; lễ phục công chúa
Từ trái sang: Lễ phục tước huyện công tế Nam Giao; đại triều phục tước huyện công
Hiệp biện - tòng nhất phẩm
Từ trái sang: Văn minh - chánh nhất phẩm; Cần chánh - chánh nhất phẩm. Triều phục của quan văn
Từ trái sang: Ngũ quân Đô Thống phủ Đô Thống chưởng phủ sự - chánh nhất phẩm; Cấm binh Ngũ doanh Đô Thống - tòng nhất phẩm. Triều phục của quan võ
Từ trái sang: Thị lang - chánh tam phẩm; Quang lộc - tòng tam phẩm
Từ trái sang: Lính thân vệ; lính dẫn đạo; lính giám thủ
Từ trái sang: Nhạc công; lính đánh trống; lính đốt pháo
Từ trái sang: Lính thượng trà (trà nước); lịnh thượng thiện (nấu ăn)
Lính trong đội voi
Theo THỂ THAO & VĂN HÓA
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: