Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Cuộc chơi của những nước lớn thui mờ!

MỸ NỐI LẠI BANG GIAO VỚI CUBA ĐỂ NGĂN CHẬN NGA DỰ TÍNH ĐẶT PHI ĐẠN HẠT NHÂN CHỈ CÁCH MỸ 150KM.Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: